Cách điện mỏ Mig 350

Là chi tiết của mỏ hàn mig 350

Tác dụng cách điện chống chạm chập giữa chụp khí và thân nối bép

Thường dùng với máy hàn mig 300A-350A