Sứ lót mỏ Mig 36KD

Dùng cho súng hàn (mỏ hàn) MIG 36KD

Phân tán đều khí trong mỏ hàn trước khi dẫn qua chụp khí

Thường dùng với máy hàn mig 350A-500A