Ruột dây hàn Mig 15AK 3M/5M

Ruột dây hàn Mig 15AK 3M/5M

Ruột dây dùng cho súng hàn mig 15AK dài 3M/5M  15AK 5 mét