Cột khí CO2

Cột khí CO2 được dùng để thay thế cho đồng hồ Co2